+420 734 578 061

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba na tovar v internetovom obchode www.plastovy-svet.sk je podľa zákona 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v momente, kedy je zásielka doručená zmluvným prepravcom, prípadne vyzdvihnutá na pošte.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru na Slovenkso. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Reklamácia

Tento reklamačný poriadok bol stanovený podľa platných zákonov a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.plastovy-svet.sk.

Zákazník je povinný starostlivo skontrolovať dodaný tovar, či nie je jeho obal akokoľvek zničený. V takom prípade je zákazník oprávnený poškodený tovar od zmluvného prepravcu neprevziať a kontaktovať internetový obchod.

Stav tovaru neumožňujúci prijatie tovaru na reklamáciu:

- tovar po záručnej dobou v deň predloženia tovaru na reklamáciu, tzn. po 24 mesiacoch

- tovar bez predloženia dokladu o zakúpení alebo aspoň čísla objednávky

- tovar poškodený nevhodným používaním (prekročenie nosnosti police, mechanickým poškodením, chybnou manipuláciou, apod)

Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar, odporúčame zaobstarať snímky zničeného tovaru, popr. jeho častí, a kontaktovať internetový obchod, kde bude informovaný o ďalšom postupe reklamácie.

email: info@plastovy-svet.cz

mobil: +420 734 578 061

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsaťdňová.